APDF


Go to content

Profilul Companiei

Compania îndeplineste functia de autoritate portuara în cadrul zonei sale de activitate, în limitele terenurilor portuare, limitele radelor portuare si pentru infrastructura de transport naval, stabilite de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în conditiile legii.În calitate de autoritate portuara, compania aplica politicile portuare si programele de dezvoltare a infrastructurilor portuare si a cailor navigabile, elaborate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, asigura functionalitatea porturilor si a infrastructurii de transport naval, administrarea acestora si urmarirea si/sau furnizarea serviciilor de siguranta în baza contractelor de concesiune si/sau reprezentare încheiate cu Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, desfasurarea activitatilor auxiliare activitatilor de transport naval si a celorlalte activitati prevazute în obiectul de activitate, potrivit reglementarilor legale în vigoare.Asigura aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte."

Obiectul de activitate al companiei este:
Desfasurarea activitatilor auxiliare activitatilor de transport naval, care cuprind:
1. asigurarea repararii, întretinerii si mentinerii caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionata;
2. punerea la dispozitie utilizatorilor a infrastructurii de transport naval prevazute la lit. a), în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare;
3. semnalizarea terestra si plutitoare pentru navigatie;
4. dragajul de întretinere pentru asigurarea adancimilor în porturi si pe cai navigabile;
5. asistenta navelor la operarea marfurilor periculoase;
6. preluarea reziduurilor si a apelor uzate de la nave;
7. preluarea gunoiului si a resturilor menajere de la nave;
8. servicii pentru nave de agrement si turism;
9. refurnizarea de apa, energie electrica si termica;
10. salvarea si ranfluarea navelor.
11. Desfasurarea activitatilor conexe activitatilor de transport naval, care cuprind serviciile de siguranta, în conditiile legii.


 • Desfasurarea activitatilor de control, care cuprind:
 • stabilirea ordinii de intrare a navelor în port, alocarea danelor în care navele urmeaza sa opereze si eliberarea permisului de acostare la aceste dane pe baza acceptului de intrare în port eliberat de capitaniile de port;
 • urmarirea traficului de marfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfa operat, portul de încarcare/descarcare a marfurilor, numarul de nave operate si normele de operare, precum si publicarea anuala a acestor date;
 • supravegherea agentilor economici care transporta sau opereaza marfuri periculoase în apele nationale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;
 • tinerea evidentei muncitorilor portuari si eliberarea carnetelor de lucru în port.
 • asigurarea utilizarii de catre terti a infrastructurii de transport naval prin contracte de închiriere sau asociere;
 • asigurarea serviciilor de telecomunicatii radiofonice, telex si transmisiuni de date;
 • eliberarea avizelor în vederea autorizarii agentilor economici care desfasoara activitati de transport naval în perimetrul porturilor;
 • probarea desfasurarii de activitati in porturile si punctele de lucru aflate în administrarea companiei, altele decât cele supuse autorizarii, eliberand permise de lucru;
 • Asigura aducerea la îndeplinire, în zona sa de activitate, a obligatiilor care revin statului din acordurile si conventiile internationale la care România este parte."
 • avizarea studiilor si proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;
 • elaborarea tarifelor pentru toate facilitatile si serviciile cuprinse în obiectul de activitate;
 • prestarea de servicii cu masini, utilaje, nave si instalatii proprii;
 • punerea la dispozitie agengilor economici, pe baza de contract, a constructiilor hidrotehnice pentru acostarea navelor;
 • elaborarea programelor anuale si de perspectiva pentru lucrari de întretinere, reparare si modernizare a bunurilor proprietate publica a statului si a bunurilor proprietate a companiei;
 • urmarirea aplicarii normelor tehnice pentru constructia, modernizarea si exploatarea infrastructurii si suprastructurii portuare;
 • avizarea proiectelor de constructii si instalatii in apropierea zonelor portuare, care ar putea afecta activitatea porturilor;
 • întocmirea sau avizarea documentatiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;
 • contractarea de credite la banci sau la alte institutii financiare pentru realizarea de constructii portuare;
 • incheierea de contracte de vânzare-cumparare cu agenti economici romani si straini pentru echipamente, instalatii, materiale, piese de schimb, combustibil etc., în vederea desfasurarii activitatii proprii;
 • promovarea porturilor maritime si fluviale pe plan intern si international, prin actiuni publicitare, studii de piata, editare si tiparire de materiale informative si înregistrari pe suporturi informatice;
 • participarea la târguri, expozitii si la alte manifestari interne si internationale cu specific portuar;
 • derularea de activitati directe de comert exterior;
 • participarea în asociere cu agenti economici, organizatii economice, patronale si profesionale, din tara si din strainatate, la activitati specifice obiectului de activitate al companiei;
 • realizarea informatizarii porturilor maritime si fluviale si a legaturilor cu alte sisteme informatice, nationale sau internationale, si asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuara;
 • coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau ca urmare a unor comenzi guvernamentale si, în aceste situatii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încarcare-descarcare a marfurilor în/din nave .i prioritatile la intrarea navelor la danele de operare;
 • elaborarea, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si urmarirea respectarii regulamentului de exploatare portuara;
 • reprezentarea concedentului în raporturile cu concesionarii infrastructurii de transport naval si ai serviciilor de siguranta de interes national, în conditiile legii;
 • desfasurarea activitatilor de transport de marfuri si de persoane cu nave;
 • prin delegare de competenta asigura aducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligatiilor ce revin statului roman din acordurile si conventiile la care România este parte;
 • orice alte operatiuni în legatura cu realizarea obiectului sau de activitate.

Home Page | Profilul Companiei | Conducere | Comunicate Presa | Achizitii | Programe Europene Mediu | Porturi | Contact | Site Map


Back to content | Back to main menu